Mẫu thư bảo lãnh bảo hành [Cập nhật chi tiết năm 2023]

Công ty Luật ACC cung cấp mẫu bảo lãnh thực hiện hợp đồng ban hành kèm theo theo thông tư 01/2010/TT-BKH quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu xây lắp. Thông tin pháp lý liên quan vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn, hỗ trợ:

1. Mẫu 1

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — –

BẢO LÃNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG(1)

________, ngày ____ tháng ____ năm ____

Bạn đang đọc: Mẫu thư bảo lãnh bảo hành [Cập nhật chi tiết năm 2023]

Kính gửi : _______________ [ ghi tên chủ góp vốn đầu tư ]
( sau đây gọi là chủ góp vốn đầu tư )
Theo đề xuất của ____ [ Ghi tên nhà thầu ] ( sau đây gọi là nhà thầu ) là nhà thầu đã trúng thầu gói thầu ____ [ Ghi tên gói thầu ] và đã ký hoặc cam kết sẽ ký kết hợp đồng xây lắp cho gói thầu trên ( sau đây gọi là hợp đồng ) ; ( 2 )
Theo lao lý trong HSMT ( hoặc hợp đồng ), nhà thầu phải nộp cho chủ góp vốn đầu tư bảo lãnh của một ngân hàng nhà nước với một khoản tiền xác lập để bảo vệ nghĩa vụ và trách nhiệm và nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong việc triển khai hợp đồng ;
Chúng tôi, ____ [ Ghi tên của ngân hàng nhà nước ] ở ____ [ Ghi tên vương quốc hoặc vùng chủ quyền lãnh thổ ] có trụ sở ĐK tại ____ [ Ghi địa chỉ của ngân hàng nhà nước ( 3 ) ] ( sau đây gọi là “ ngân hàng nhà nước ” ), xin cam kết bảo lãnh cho việc thực thi hợp đồng của nhà thầu với số tiền là ____ [ Ghi rõ số tiền bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng ]. Chúng tôi cam kết thanh toán giao dịch vô điều kiện kèm theo, không hủy ngang cho chủ góp vốn đầu tư bất kỳ khoản tiền nào trong số lượng giới hạn ____ [ Ghi số tiền bảo lãnh ] như đã nêu trên, khi có văn bản của chủ góp vốn đầu tư thông tin nhà thầu vi phạm hợp đồng trong thời hạn hiệu lực thực thi hiện hành của bảo lãnh thực thi hợp đồng .
Bảo lãnh này có hiệu lực thực thi hiện hành kể từ ngày phát hành cho đến hết ngày ____ tháng ____ năm ____. ( 4 )

Đại diện hợp pháp của ngân hàng

[ Ghi tên, chức vụ, ký tên và đóng dấu ]
Ghi chú :
( 1 ) Chỉ vận dụng trong trường hợp giải pháp bảo vệ triển khai hợp đồng là thư bảo lãnh của ngân hàng nhà nước hoặc tổ chức triển khai kinh tế tài chính
( 2 ) Nếu ngân hàng nhà nước bảo lãnh nhu yếu phải có hợp đồng đã ký mới cấp giấy bảo lãnh, thì bên mời thầu sẽ báo cáo giải trình chủ góp vốn đầu tư xem xét, quyết định hành động. Trong trường hợp này, đoạn trên hoàn toàn có thể sửa lại như sau :
“ Theo ý kiến đề nghị của ____ [ Ghi tên nhà thầu ] ( sau đây gọi là nhà thầu ) là nhà thầu trúng thầu gói thầu ____ [ Ghi tên gói thầu ] đã ký hợp đồng số [ Ghi số hợp đồng ] ngày ____ tháng ____ năm ____ ( sau đây gọi là hợp đồng ). ”
( 3 ) Địa chỉ ngân hàng nhà nước : Ghi rõ địa chỉ, số điện thoại thông minh, số fax, e-mail để liên hệ .
( 4 ) Ghi thời hạn tương thích với nhu yếu nêu tại Điều 3 ĐKCT .

2. Mẫu 2

BẢO LÃNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

  ………., ngày………..tháng……….. năm…………

Kính gửi: …………………………. (tên Bên mua)

( Sau đây gọi là Bên mua )
Theo ý kiến đề nghị của … … … … [ điền tên nhà thầu ] ( sau đây gọi là Bên bán ) … … … … .. là nhà thầu trúng thầu gói … … … … … thầu [ điền tên gói thầu … … … … … ] cam kết sẽ ký ( hoặc đã ký ( 1 ) ) Hợp đồng phân phối [ miêu tả hàng hóa ] ( sau đây gọi là Hợp đồng ) ;
Theo pháp luật trong HSMT ( hoặc trong Hợp đồng so với trường hợp đã ký hợp đồng ), Bên bán phải nộp cho Bên mua bảo lãnh của một ngân hàng nhà nước với một khoản tiền xác lập để bảo vệ nghĩa vụ và trách nhiệm và nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong việc thực thi Hợp đồng ,
Chúng tôi, … … … … .. [ điền tên của Ngân hàng … … … …. ] ở … … [ điền tên nước ] … … … …. có trụ sở ĐK tại … … … … [ ghi địa chỉ của Ngân hàng ] ( 2 ) ( sau đây gọi là “ Ngân hàng ” … … … …. ), xin cam kết bảo lãnh cho việc thực thi Hợp đồng của bên bán với số tiền là … … … … … [ ghi rõ số tiền bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng ] … … … …. Chúng tôi cam kết giao dịch thanh toán vô điều kiện kèm theo, không hủy ngang cho Bên mua bất kỳ khoản tiền nào trong số lượng giới hạn [ ghi số tiền bảo lãnh ] như đã nêu trên, khi có văn bản của Bên mua thông tin Bên bán vi phạm Hợp đồng trong thời hạn hiệu lực thực thi hiện hành của bảo lãnh thực thi hợp đồng .
Bảo lãnh này có hiệu lực thực thi hiện hành kể từ ngày phát hành cho đến hết ngày … .. tháng … .. năm … … …. ( 3 )

  Đại diện hợp pháp của Ngân hàng
(Ghi rõ tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)

Ghi chú:

( 1 ) Nếu Ngân hàng bảo lãnh nhu yếu phải có Hợp đồng đã ký mới cấp giấy bảo lãnh, thì Bên mời thầu phải báo cáo giải trình Người có thẩm quyền hoặc cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hành động. Trong trường hợp này, đoạn trên hoàn toàn có thể sửa lại như sau :
“ Theo ý kiến đề nghị của … … …. [ điền tên nhà thầu ] ( sau đây gọi là Bên bán ) … … … là nhà thầu trúng thầu gói thầu … … … [ điền tên gói thầu ] … … đã ký Hợp đồng số … … .. [ điền số Hợp đồng ] … … .. ngày … … tháng … … … năm … … …. về việc cung ứng [ diễn đạt hàng hóa ] ( sau đây gọi là Hợp đồng ) ” .
( 2 ) Địa chỉ Ngân hàng : Ghi rõ địa chỉ, số điện thoại thông minh, số fax, email để liên hệ .
( 3 ) Ghi thời hạn tương thích với nhu yếu nêu tại Điều 7 ĐKC .

3. Mẫu 3

BẢO LÃNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG(1)

_____, ngày ____ tháng ___ năm _____
Kính gửi : _____________ [ Ghi tên chủ góp vốn đầu tư ]
( sau đây gọi là chủ góp vốn đầu tư )
Theo đề xuất của ______ [ Ghi tên nhà thầu ] ( sau đây gọi là nhà thầu ) là nhà thầu đã trúng thầu gói thầu ___ [ Ghi tên gói thầu ] và đã ký hoặc cam kết sẽ ký kết hợp đồng phân phối hàng hóa _____ [ miêu tả hàng hóa ] cho gói thầu trên ( sau đây gọi là hợp đồng ) ; ( 2 )
Theo lao lý trong hồ sơ mời thầu ( hoặc hợp đồng ), nhà thầu phải nộp cho chủ góp vốn đầu tư bảo lãnh của một ngân hàng nhà nước với một khoản tiền xác lập để bảo vệ nghĩa vụ và trách nhiệm và nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong việc triển khai hợp đồng ;
Chúng tôi, _____ [ Ghi tên của ngân hàng nhà nước ] ở _____ [ Ghi tên vương quốc hoặc vùng chủ quyền lãnh thổ ] có trụ sở ĐK tại ______ [ Ghi địa chỉ của ngân hàng nhà nước ( 3 ) ] ( sau đây gọi là “ ngân hàng nhà nước ” ), xin cam kết bảo lãnh cho việc triển khai hợp đồng của nhà thầu với số tiền là ____ [ Ghi rõ số tiền bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng ]. Chúng tôi cam kết giao dịch thanh toán vô điều kiện kèm theo, không hủy ngang cho chủ góp vốn đầu tư bất kể khoản tiền nào trong số lượng giới hạn ____ [ Ghi số tiền bảo lãnh ] như đã nêu trên, khi có văn bản của chủ góp vốn đầu tư thông tin nhà thầu vi phạm hợp đồng trong thời hạn hiệu lực thực thi hiện hành của bảo lãnh thực thi hợp đồng .
Bảo lãnh này có hiệu lực hiện hành kể từ ngày phát hành cho đến hết ngày ___ tháng ___ năm ____. ( 4 )

  Đại diện hợp pháp của ngân hàng
[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Ghi chú :
( 1 ) Chỉ vận dụng trong trường hợp giải pháp bảo vệ thực thi hợp đồng là thư bảo lãnh của ngân hàng nhà nước hoặc tổ chức triển khai kinh tế tài chính
( 2 ) Nếu ngân hàng nhà nước bảo lãnh nhu yếu phải có hợp đồng đã ký mới cấp giấy bảo lãnh, thì bên mời thầu sẽ báo cáo giải trình chủ góp vốn đầu tư xem xét, quyết định hành động. Trong trường hợp này, đoạn trên hoàn toàn có thể sửa lại như sau :

“Theo đề nghị của _____ [Ghi tên nhà thầu] (sau đây gọi là nhà thầu) là nhà thầu trúng thầu gói thầu _____ [Ghi tên gói thầu] đã ký hợp đồng số _____ [Ghi số hợp đồng] ngày ___ tháng ___ năm ____ về việc cung cấp ____ [mô tả hàng hóa] (sau đây gọi là hợp đồng).”

( 3 ) Địa chỉ ngân hàng nhà nước : Ghi rõ địa chỉ, số điện thoại cảm ứng, số fax, e-mail .

(4) Ghi thời hạn phù hợp với yêu cầu nêu tại khoản 1 Điều 5 ĐKCT.

BẢO LÃNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

  ………., ngày……tháng……năm……

Kính gửi : … … … … … … … … … …. ( tên Bên mua )
( Sau đây gọi là Bên mua )
Theo ý kiến đề nghị của … … … .. [ điền tên nhà thầu ] ( sau đây gọi là Bên bán ) … … … … là nhà thầu trúng thầu gói thầu … … … … .. [ điền tên gói thầu ] … … … … .. cam kết sẽ ký ( hoặc đã ký ( 1 ) ) Hợp đồng cung ứng … … .. [ miêu tả hàng hóa ] ( sau đây gọi là Hợp đồng ) ;
Theo pháp luật trong HSMT ( hoặc trong Hợp đồng so với trường hợp đã ký hợp đồng ), Bên bán phải nộp cho Bên mua bảo lãnh của một ngân hàng nhà nước với một khoản tiền xác lập để bảo vệ nghĩa vụ và trách nhiệm và nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong việc triển khai Hợp đồng ,
Chúng tôi, … … … … [ điền tên của Ngân hàng ] … … ở … … [ điền tên nước ] … … .. có trụ sở ĐK tại … … …. [ ghi địa chỉ của Ngân hàng ] ( 2 ) ( sau đây gọi là “ Ngân hàng ” ) … … … .., xin cam kết bảo lãnh cho việc thực thi Hợp đồng của bên bán với số tiền là … … … … [ ghi rõ số tiền bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng ] … … … … Chúng tôi cam kết thanh toán giao dịch vô điều kiện kèm theo, không hủy ngang cho Bên mua bất kể khoản tiền nào trong số lượng giới hạn … … … … [ ghi số tiền bảo lãnh ] … … … …. như đã nêu trên, khi có văn bản của Bên mua thông tin Bên bán vi phạm Hợp đồng trong thời hạn hiệu lực hiện hành của bảo lãnh triển khai hợp đồng .
Bảo lãnh này có hiệu lực hiện hành kể từ ngày phát hành cho đến hết ngày … .. tháng … .. năm … … …. ( 3 )

  Đại diện hợp pháp của Ngân hàng(Ghi rõ tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)

Ghi chú :
( 1 ) Nếu Ngân hàng bảo lãnh nhu yếu phải có Hợp đồng đã ký mới cấp giấy bảo lãnh, thì Bên mời thầu phải báo cáo giải trình Người có thẩm quyền hoặc cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hành động. Trong trường hợp này, đoạn trên hoàn toàn có thể sửa lại như sau :
“ Theo ý kiến đề nghị của … … … … … [ điền tên nhà thầu ] ( sau đây gọi là Bên bán ) … … là nhà thầu trúng thầu gói thầu … … … …. [ điền tên gói thầu ] … … … đã ký Hợp đồng số … … … [ điền số Hợp đồng ] … … ngày … … tháng … … … năm … … …. về việc cung ứng … …. [ miêu tả hàng hóa ] ( sau đây gọi là Hợp đồng ) ” .
( 2 ) Địa chỉ Ngân hàng : Ghi rõ địa chỉ, số điện thoại cảm ứng, số fax, email để liên hệ .
( 3 ) Ghi thời hạn tương thích với nhu yếu nêu tại Điều 7 ĐKC .

4. Quy định chung về bảo lãnh

Các bên cũng hoàn toàn có thể thỏa thuận hợp tác về việc bên bảo lãnh chỉ phải triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm khi bên được bảo lãnh không có năng lực triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm của mình .
Việc bảo lãnh phải được xây dựng văn bản, hoàn toàn có thể lập thành văn bản riêng hoặc ghi trong hợp đồng chính. Trong trường hợp pháp lý có lao lý thì văn bản bảo lãnh phải được công chứng hoặc xác nhận .
Bên bảo lãnh hoàn toàn có thể cam kết bảo lãnh một phần hoặc hàng loạt nghĩa vụ và trách nhiệm cho bên được bảo lãnh .
Khi nhiều người cùng bảo lãnh một nghĩa vụ và trách nhiệm thì họ phải trực tiếp triển khai việc bảo lãnh, trừ trường hợp có thỏa thuận hợp tác hoặc pháp lý có lao lý bảo lãnh theo những phần độc lập ; bên có quyền hoàn toàn có thể nhu yếu bất kể ai trong số những người được bảo lãnh trực tiếp phải thực thi hàng loạt nghĩa vụ và trách nhiệm .
Khi một người trong số những người bảo lãnh trực tiếp đã triển khai hàng loạt nghĩa vụ và trách nhiệm thay cho bên được bảo lãnh thì có quyền nhu yếu những người bảo lãnh còn lại phải thực thi phần nghĩa vụ và trách nhiệm của họ so với mình .
Việc bảo lãnh chấm hết trong những trường hợp sau đây : nghĩa vụ và trách nhiệm được bảo vệ bằng bảo lãnh chấm hết ; việc bảo lãnh được hủy bỏ hoặc được sửa chữa thay thế bằng giải pháp bảo vệ khác ; bên bảo lãnh đã thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm bảo lãnh theo thỏa thuận hợp tác của những bên .

5. Khái niệm bảo lãnh theo luật dân sự

Thông thường, bên có nghĩa vụ và trách nhiệm trong những quan hệ nghĩa vụ và trách nhiệm là bên bảo vệ trong giải pháp bảo vệ thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm của mình. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp bên có nghĩa vụ và trách nhiệm không có điều kiện kèm theo để đảm nhiệm sự bảo vệ đó trước bên có quyền. Để tạo điều kiện kèm theo cho những bên hoàn toàn có thể giao kết hợp đồng và xác lập quan hệ nghĩa vụ và trách nhiệm mà vẫn bảo vệ được quyền lợi và nghĩa vụ cho người có quyền ngay cả trong những trường hợp người có nghĩa vụ và trách nhiệm không có gia tài để bảo vệ việc triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm đó, pháp lý lao lý người khác hoàn toàn có thể đứng ra cam kết trước người có quyền về việc thay người có nghĩa vụ và trách nhiệm để bảo vệ cho việc thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm .

6. Những câu hỏi thường gặp.

6.1. Khái niệm về bảo lãnh bảo hành trong hợp đồng xây dựng?

Theo pháp luật tại Luật đấu thầu năm 2013 và những văn bản hướng dẫn đi kèm, khái niệm về bảo lãnh bảo hành trong hợp đồng thiết kế xây dựng chưa được lao lý một cách rõ ràng. Tuy nhiên khái niệm này hoàn toàn có thể được hiểu trải qua những lao lý về “ bảo lãnh ” và “ bảo hành ” theo lao lý của Bộ luật Dân sự năm năm ngoái .
Theo đó, “ bảo lãnh ” được hiểu là việc một bên thứ ba ( bên bảo lãnh ) đứng ra cam kết về việc sẽ thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm cho một bên – bên được bảo lãnh khi bên được bảo lãnh này không triển khai được hoặc triển khai không đúng những nghĩa vụ và trách nhiệm cho bên nhận bảo lãnh khi đến hạn .
“ Bảo hành ” theo lao lý được hiểu là việc bên sản xuất / hoặc bên bán cam kết sẽ thay thế sửa chữa không lấy phí hoặc thay thế sửa chữa không tính tiền linh phụ kiện hoặc phần khu công trình của mẫu sản phẩm nếu có những hỏng hóc, những lỗi bên trong mẫu sản phẩm trong một khoảng chừng thời hạn nhất định, thời hạn đó gọi là thời hạn bảo hành .
Như vậy, dựa trên những khái niệm về “ bảo lãnh ”, “ bảo hành ” và những khái niệm tương quan đến hợp đồng xây dưng theo pháp luật tại điều 16 Nghị địh số 37/2015 / NĐ-CP, “ bảo lãnh bảo hành trong hợp đồng thiết kế xây dựng ” được hiểu là nội dung thỏa thuận hợp tác giữa bên giao thầu và bên nhận thầu về việc vận dụng bảo vệ triển khai hợp đồng dưới hình thức bảo lãnh so với việc bảo hành khu công trình kiến thiết xây dựng .

6.2. Xử lý thế nào khi bên nhận thầu không thực hiện hợp đồng? 

Khi hợp đồng kiến thiết xây dựng đã có hiệu lực hiện hành mà bên nhận thầu không thực thi hợp đồng hoặc có vi phạm nội dung của hợp đồng thì bên nhận thầu sẽ không được nhận lại số tiền đã bảo vệ thực thi hợp đồng, mà ở đây là sẽ nhận được lại tiền bảo lãnh, bảo hành .

6.3. Mức bảo lãnh bảo hành thực hiện hợp đồng đối với từng loại công trình như thế nào? 

Mức bảo lãnh bảo hành triển khai hợp đồng thường được xác lập trong khoảng chừng từ 2 % đến 10 % giá trị của hợp đồng kiến thiết xây dựng. Giá trị bảo lãnh hợp đồng kiến thiết xây dựng, trong trường hợp thiết yếu để giảm thiểu rủi ro đáng tiếc, hoàn toàn có thể được tăng lên nhưng không quá 30 % giá của hợp đồng thiết kế xây dựng nhưng phải có sự đồng ý chấp thuận của người có thẩm quyền quyết định hành động góp vốn đầu tư :

  • Đối với các công trình xây dựng được xếp loại cấp I, cấp đặc biệt thì mức bảo lãnh tối thiểu được xác định khoảng 3% giá trị hợp đồng;
  • Đối với những công trình cấp còn lại thì mức bảo lãnh có giá trị tối thiểu không quá 5% giá trị hợp đồng.

3/5 – ( 1 bầu chọn )

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ACC cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn vẹn chuyên nghiệp đến quý khách hàng toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin tưởng rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế sẽ đảm bảo thực hiện báo cáo đúng quy định pháp luật
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và đưa ra những giải pháp cho doanh nghiệp để tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh hay các hoạt động khác
✅ Dịch vụ làm hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin
Alternate Text Gọi ngay