Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Tin học xây dựng) | Tư vấn Tuyển sinh – Đại học Đà Nẵng

Người học tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Kỹ thuật Xây dựng – chuyên ngành Tin học xây dựng Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra bậc 6 theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam có khả năng:
1. Có khả năng áp dụng kiến thức về Toán, khoa học cơ bản, công nghệ và kỹ thuật trong phân tích, thiết kế, thi công, vận hành, đánh giá và nghiên cứu một số vấn đề trong lĩnh vực xây dựng và ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành xây dựng;
2. Có tư duy phản biện, tư duy sáng tạo, tư duy khởi nghiệp;
3. Có đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp, ứng xử chuyên nghiệp;
4. Có khả năng làm việc nhóm; có khả năng giao tiếp hiệu quả;
5. Có khả năng sử dụng ngoại ngữ trong lĩnh vực xây dựng; có trình độ ngoại ngữ TOEIC 450 hoặc tương đương;
6. Có kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản theo quy định hiện hành (hiện tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT); có kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong các vấn đề cơ bản thuộc lĩnh vực xây dựng;
7. Có khả năng hình thành ý tưởng và ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng quy trình thiết kế, lập kế hoạch, quản lý điều hành hoạt động trong lĩnh vực xây dựng phù hợp với bối cảnh của doanh nghiệp, xã hội, môi trường..
Người học tốt nghiệp chương trình đào tạo chuyên sâu đặc thù tích hợp Cử nhân – Kỹ sư Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng ngành Kỹ thuật Xây dựng – chuyên ngành Tin học xây dựng đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra bậc 7 theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam:
1. Có khả năng áp dụng kiến thức về Toán, khoa học, kỹ thuật gắn với ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực xây dựng nhằm phân tích, thiết kế, thi công, quản lý vận hành và giải quyết hiệu quả các vấn đề kỹ thuật mới, phức tạp về công nghệ, đáp ứng các tiêu chuẩn và các yêu cầu về sức khỏe, an toàn, môi trường, kinh tế – xã hội;
2. Có khả năng tư duy phản biện, tư duy sáng tạo, tư duy khởi nghiệp;
3. Có khả năng thích nghi và tự định hướng nghề nghiệp chuyên sâu, ứng xử chuyên nghiệp;
4. Có khả năng làm việc nhóm; có kỹ năng truyền đạt tri thức;
5. Có khả năng sử dụng thành thạo ngoại ngữ trong lĩnh vực xây dựng; có trình độ ngoại ngữ TOEIC 600 hoặc tương đương;
6. Có kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản theo quy định hiện hành (hiện tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT); có kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong các vấn đề chuyên sâu thuộc lĩnh vực xây dựng;
7. Có kỹ năng tổ chức, quản trị; có khả năng ứng dụng thành thạo công nghệ thông tin để quản lý và cải tiến có hiệu quả các hoạt động trong lĩnh vực xây dựng.

Alternate Text Gọi ngay