Thông tư 05/2020/TT-BCT sửa đổi Thông tư liên tịch 47/2011 các chất suy giảm tầng ô dôn

B CÔNG THƯƠNG

__________
Số : 05/2020 / TT-BCT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2020

THÔNG TƯ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập – tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn

Căn cứ Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 ngày 12 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương;

Thực hiện Công ước Viên năm 1985 về bảo vệ tầng ô-dôn và Nghị định thư Montreal năm 1987 về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn và các văn kiện sửa đổi, bổ sung của Nghị định thư Montreal đã được Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phê chuẩn tham gia;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu,

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập – tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn (sau đây gọi tắt là Thông tư liên tịch 47).

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch 47

1. Danh mục những chất HCFC tại Phụ lục I quy định tại điểm a khoản 3 Điều 1 Thông tư liên tịch 47 được sửa chữa thay thế bởi Phụ lục I kèm theo Thông tư này .

2. Bổ sung điểm c vào sau Thông tư liên tịch 47 như sau:

“c) Các chất hydrofluorocarbon (trong Thông tư gọi tăt là các chất HFC) thuộc Phụ lục lIa và Phụ lục llb của Thông tư này.”

3. Thông tư liên tịch 47 được sửa đổi như sau :Đơn vị tính : tấn

Năm

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Các chất HCFC 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 1.300 1.300 1.300 1.300

“ 1. Lượng hạn ngạch nhập khẩu những chất HCFC thuộc Phụ lục I Thông tư này cho từng năm từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2028 được quản trị nhập khẩu theo giấy phép của Bộ Công Thương, đơn cử như sau :4. Bổ sung Điều 3 a vào sau Thông tư liên tịch 47 như sau :

“Điều 3a. Hạn ngạch nhập khẩu các chất HFC

1. Lượng hạn ngạch nhập khẩu những chất HFC thuộc Phụ lục Ila và Ilb Thông tư này cho từng năm từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2028 được quản trị nhập khẩu theo giấy phép của Bộ Công Thương, đơn cử như sau :
Đơn vị tính : tấn

Năm

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Các chất HFC

Nhập khẩu để thiết kế xây dựng hạn ngạch cơ sở .
Không giới hạn lượng nhập khẩu .
Nhập khẩu để kiến thiết xây dựng hạn ngạch cơ sở .
Không giới hạn lượng nhập khẩu .
Nhập khẩu để kiến thiết xây dựng hạn ngạch cơ sở .
Không giới hạn lượng nhập khẩu .
Bình quân nhập khẩu năm ( 2020 + 2021 + 2022 ) / 3 của những chất HFC + 65 % mức tiêu thụ cơ sở những chất HCFC 100 %
HNNK những chất HFC năm cơ sở
2023
100 %
HNNK
những chất
HFC
năm cơ
sở 2023
100 %
HNNK những chất HFC năm cơ sở
2023
100 %
HNNK những chất HFC năm cơ sở
2023
100 %
HNNK những chất HFC năm cơ sở
2023

2. Lượng hạn ngạch nhập khẩu những chất HFC thuộc Phụ lục IIa và Phụ lục Ilb Thông tư này từ năm 2023 trở đi sẽ được Bộ Công Thương xác lập và công bố theo tác dụng trung bình nhập khẩu những năm 2020, 2021, 2022 của những chất HFC cộng với 65 % mức tiêu thụ cơ sở những chất HCFC. Từ năm 2024 đến năm 2028, lượng hạn ngạch nhập khẩu những chất HFC sẽ duy trì với khối lượng không đổi như hạn ngạch năm cơ sở 2023. Số lượng đơn cử hạn ngạch những chất HFC cho từng năm sẽ được công bố và được tính theo lượng CO2 tương tự theo quy định của Bản sửa đổi, bổ trợ Kigali thuộc Nghị định thư Montreal. ”

5. Bổ sung Điều 4a vào sau Thông tư liên tịch 47 như sau:
“Điều 4a. Thủ tục nhập khẩu các chất HFC
Thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu các chất HFC được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư liên tịch 47, đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 2 Thông tư số 51/2018/TT-BCT. Riêng đơn đăng ký nhập khẩu các chất HFC theo hướng dẫn tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này.”

6. Bổ sung Điều 6a vào sau Thông tư liên tịch 47 như sau:
“Điều 6a. Thủ tục xuất khẩu các chất HFC theo hạn ngạch
Bộ Công Thương cấp Giấy phép xuất khẩu các chất HFC theo hạn ngạch theo Quyết định của các nước thành viên Nghị định thư. Hồ sơ, quy trình cấp phép nhập khẩu được thực hiện theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 9 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương. Hồ sơ được gửi đến Bộ Công Thương (Cục Xuất nhập khẩu), riêng đơn đăng ký xuất khẩu các chất HFC theo quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này.”

7. Bổ sung khoản 3 vào sau Thông tư liên tịch 47 như sau:
“3. Thương nhân thực hiện chế độ báo cáo tình hình xuất khẩu, nhập khẩu các chất HFC theo từng quý, năm với hình thức và thời gian báo cáo như quy định đối với các chất HCFC tại khoản 1, khoản 2 Điều 8 Thông tư liên tịch 47 và theo hướng dẫn tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư này.”

Điều 2. Bãi bỏ Thông tư liên tịch 47.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2020 .2. Trong quy trình thực thi Thông tư này, nếu phát sinh vướng mắc, những thương nhân, những tổ chức triển khai hoặc cá thể có tương quan phản ánh bằng văn bản về Bộ Công thương để xem xét và hướng dẫn. / .

Nơi nhận:

– Thủ tướng, những Phó Thủ tướng nhà nước ;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc nhà nước ;
– Ủy Ban Nhân Dân những tỉnh, TP thường trực TW ;
– Văn phòng : nhà nước, quản trị nước. Quốc hội ;
– Văn phòng Tổng Bí thư ;
– Viện KSND tối cao ;
– Tòa án ND tối cao ;
– Bộ Tư pháp ( Cục Kiểm tra VBQPPL ) ;
– Kiểm toán Nhà nước ;
– Công báo ;
– Website nhà nước ;
– Website Bộ Công Thương, website Bộ Tài nguyên và Môi trường ;
– Các Sở Công Thương ;
– Bộ Công Thương : Bộ trưởng, những Thứ trưởng ; những Vụ, Cục, những đơn vị chức năng thường trực ;
– Lưu : VT, XNK ( 10 ) .

BỘ TRƯỞNG

Trần Tuấn Anh

Phụ lục I
DANH MỤC CÁC CHẤT HCFC

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2020/TT-BCT ngày 16 tháng 3 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập – tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn)
_____________

Mã hàng

Mô tả hàng hóa

Tên chất

Tên hóa học

Công thức hóa học

Số ashrae (dùng cho môi chất lạnh)

2903.71.00 Gas lạnh R21 HCFC-21 Dichlorofluoromethane CHFCl2 R-21
Gas lạnh R22 HCFC-22 Chlorodifluoromethane CHF2Cl R-22
2903.72.00 Gas lạnh R123 HCFC-123 Dichlorotrifluoroethanes C2HF3Cl2 R-12
903.73.00 Gas lạnh R141 HCFC-141 Dichlorofluoroethanes C2H3FCI2 R-141
Gas lạnh R141b HCFC-141b Dichlorofluoroethanes CH3CFCl2 R-141b
2903.74.00 Gas lạnh R142 HCFC-142 Chlorodiflouroethanes C2H3F2Cl R-142
Gas lạnh R142b HCFC-142b 1 – chloro-1, 1 – difluoroethane CH3CF2Cl R-142b
2903.75.00 Gas lạnh R225

HCFC-225 Dichloropentafluoropropanes C3HF5Cl2 R-225
Gas lạnh R225ca

HCFC-225ca 1,1 – dichloro-2, 2,3,3,3 –
pentafluoropropane
CF3CF2CHCl2 R-225ca
Gas lạnh R225cb HCFC-225cb 1.3 – dichloro-1, 2,2,3,3 –
pentafluoropropane
CF2ClCF2CHClF R-225cb
2903.79.00 Gas lạnh R31 HCFC-31 Chlorofluoromethane CH2FCl R-31
Gas lạnh R121 HCFC-121 Tetrachlorofluoroethanes C2HFCl4 R-121
Gas lạnh R122 HCFC-122 Tricchlorodifluoroethanes C2HF2Cl3 R-122
Gas lạnh R124 HCFC-124 Chlorotetrafluoethanes C2HF4Cl R-124
Gas lạnh R131 HCFC-131 Trichlorofluoroethanes C2H2FCl3 R-131
Gas lạnh R132 HCFC-132 Dichlorodifluoroethanes C2H2F2Cl2 R-132
Gas lạnh R133 HCFC-133 Chlorotrifluoroethanes C2H2F3Cl R-133
Gas lạnh R151 HCFC-151 Chloroflouroethanes C2H4FCl R-151
Gas lạnh R221 HCFC-221 Hexachlorofluoropropanes C3HFCl6 R-221
Gas lạnh R222 HCFC-222 Pentachlorodifluoropropanes C3HF2Cl5 R-222
Gas lạnh R22 HCFC-223 Tetrachlorotrifluoropropanes C3HF3Cl4 R-223
Gas lạnh R224 HCFC-224 Trichlorotetrafluoropropanes C3HF4Cl3 R-224
Gas lạnh R226 HCFC-226 Chlorohexafluoropropanes C3HF6Cl R-226
Gas lạnh R231 HCFC-231 Pentachlorofluoropropanes C3H2FCl5 R-231
Gas lạnh R232 HCFC-232 Tetrachlorodifluoropropanes C2H2F2Cl4 R-232
Gas lạnh R233 HCFC-233 Trichlorotrifluoropropanes C3H2F3Cl3 R-233
Gas lạnh R234 HCFC-234 Dichlorotetrafluoropropanes C3H2F4Cl2 R-234
2903.79.00 Gas lạnh R235

HCFC-235 Chloropentafluoropropanes C3H2F5Cl R-235
Gas lạnh R241 HCFC-241 Tetrachlorofluoropropanes C3H3FCl R-241
Gas lạnh R242 HCFC-242 Trichlorodifluoropropanes C3H3F2Cl3 R-242
Gas lạnh R243

HCFC-243 Dichlorotrifluoropropanes C3H3F3Cl2 R-243
Gas lạnh R244 HCFC-244 Chlorotetrafluoropropanes C3H4F4Cl R-244
Gas lạnh R251 HCFC-251 Trichlorotetrafluoropropanes C3H4FCl3 R-251
Gas lạnh R252 HCFC-252 Dichlorodifluoropropanes C3H4F2Cl2 R-252
Gas lạnh R253 HCFC-253 Chorotrifluoropropanes C3H4F3Cl R-253
Gas lạnh R261 HCFC-261 Dichlorofluoropropanes C3H5FCl2 R-261

Gas lạnh R262

HCFC-262 Chlorodifluoropropanes C3H5F2Cl R-262
Gas lạnh R271 HCFC-271 Chlorofluoropropanes C3H6FCl R-271

Phụ lục IIa

DANH MỤC CÁC CHẤT HFC NGUYÊN CHẤT

( Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2020 / TT-BCT ngày 16 tháng 3 năm 2020 sửa đổi, bổ trợ 1 số ít điều của Thông tư liên tịch số 47/2011 / TTLT-BCT-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc quản trị nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập – tái xuất những chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về những chất làm suy giảm tầng ô-dôn )
________________________

Mã hàng

Mô tả hàng hóa

Tên chất

Tên hóa học

Công thức hóa học

Số ashrae (dùng cho môi chất lạnh)

2903.39.90 HFC-134 1,1,2,2 – Tetrafluorethane CHF2CHF2
Gas lạnh R134a HFC-134a 1,1,1,2 – Tetrafluoroethane CHF2FCF3 R-134a
HFC-143 1,1,2 – Trifluoroethane CH2FCHF2
Gas lạnh R245fa HFC-245fa 1,1,1,3,3 – Pentafluoropropane CHF2CH2CF3 R-245fa
HFC-365mfc 1,1,1,3,3 – Pentafluorobutane CF3CH2CF2CH3
HFC-227ea 1,1,1,2,3,3,3 –
Heptafluoropropane
CF3CHFCF3

HFC-236cb 1,1,1,2,2,3 –
Hexafluoropropane
CH2FCF2CF3
HFC-236ea 1,1,1,2,3,3 –
Hexafluoropropane
CHF2CHFCF3
HFC-236fa 1,1,1,3,3,3 –
Hexafluoropropane
CF3CH2CF3
HFC-245ca 1,1,2,2,3 –
Pentafluoropropane
CH2 FCF2CHF2
HFC-43-10mee 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5 –
Decafluoropentane
CF3CHFCHFCF2CF3
Gas lạnh R32

HFC-32 Difluoromethane CH2F2 R-32
Gas lạnh R125 HFC-125 Pentafluoroethane CHF2CF3 R-125
Gas lạnh R143a HFC-143a Trifluoroethane CH3CF3 R-143a
HFC-41 Fluoromethane CH3F
HFC-152 1,2 – Difluoroethane CH2FCH2F
Gas lạnh R152a HFC-152a 1,1 – Difluoroethane CH3CHF2 R-152a
Gas lạnh R23 HFC-23 Trifluoromethane CHF3 R-23

* Giá trị tiềm năng nóng lên toàn cầu của các chất trong bảng trên theo Báo cáo đánh giá lần thứ tư của Ủy ban Liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hợp quốc.

* Giá trị tiềm năng nóng lên toàn thế giới của những chất trong bảng trên theo Báo cáo nhìn nhận lần thứ tư của Ủy ban Liên chính phủ về biến hóa khí hậu của Liên Hợp quốc .

Phụ lục IIb

DANH MỤC CẤC CHẤT HFC HỢP CHẤT

( Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2020 / TT-BCT ngày 16 tháng 3 năm 2020 sửa đổi, bổ trợ 1 số ít điều của Thông tư liên tịch số 47/2011 / TTLT-BCT-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc quản trị nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập – tái xuất những chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về những chất làm suy giảm tầng ô-dôn )
______________________

Mã hàng

Mô tả hàng hóa

Tên chất

Thành phần

Số ashrae

(dùng cho môi chất lạnh

Gas lạnh R404 HFC-404A R143a / 125 / 134 a R-404
Gas lạnh R507A HFC-507A R143a / 125 R-507A
Gas lạnh R407A

HFC-407A R32 / 125 / 134 a R-407A
Gas lạnh R407B HFC-407B R32 / 125 / 134 a R-407B
Gas lạnh R407C HFC-407C R32 / 125 / 134 a R-407C
Gas lạnh R410A HFC-410A R32 / 125 R-410A
Gas lạnh R508A HFC-508A R32 / 116

R-508A
Gas lạnh R508B HFC-508B R32 / 116 R-508B

* Giá trị tiềm năng nóng lên toàn cầu của các chất trong bảng trên theo Báo cáo đánh giá lần thứ tư của Ủy ban Liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hợp quốc* Giá trị tiềm năng nóng lên toàn thế giới của những chất trong bảng trên theo Báo cáo nhìn nhận lần thứ tư của Ủy ban Liên chính phủ về biến hóa khí hậu của Liên Hợp quốc

Phụ lục III

ĐƠN ĐĂNG KÝ NHẬP KHẨU CÁC CHẤT HFC
( Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2020 / TT-BCT ngày 16 tháng 3 năm 2020 sửa đổi, bổ trợ một số ít điều của Thông tư liên tịch số 47/2011 / TTLT-BCT-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc quản trị nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập – tái xuất những chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về những chất làm suy giảm tầng ô-dôn )
_______________________

TÊN THƯƠNG NHÂN

_________
Số : ………
V / v Đăng ký nhập khẩu những chất HFC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________
…, ngày … tháng … năm 20 …

Kính gửi : Bộ Công Thương

Tên thương nhân … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Địa chỉ liên hệ : ………………………………………………………………………………………….
Điện thoại : …………………………………… Fax ………………… E-mail …………………………………..
Căn cứ Thông tư số … / 2020 / TT-BCT ngày … tháng … năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương, ( tên thương nhân ) …. ĐK nhập khẩu những chất HFC như sau :
Tên chất : ……………………………………
Khối lượng nhập khẩu dự kiến ( kg ) … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Khối lượng ĐK ( kg ) ………………………………………………………………..
Hợp đồng nhập khẩu số ……… ngày …. tháng ….. năm ……
Nước xuất khẩu : ……………………………………………………………..
( Tên thương nhân ) …. cam kết những nội dung kê khai trên đây là đúng thực sự và cam kết thực thi đúng những quy định của pháp lý hiện hành .

Người đại diện theo pháp luật của thương nhân

( Ghi rõ họ tên, chức vụ, ký tên và đóng dấu )

Phụ lục IV

ĐƠN ĐĂNG KÝ XUẤT KHẨU CÁC CHẤT HFC

( Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2020 / TT-BCT ngày 16 tháng 3 năm 2020 sửa đổi, bổ trợ 1 số ít điều của Thông tư liên tịch số 47/2011 / TTLT-BCT-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc quản trị nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập – tái xuất những chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về những chất làm suy giảm tầng ô-dôn )
_______________________

TÊN THƯƠNG NHÂN

_________
Số : ………
V / v Đăng ký xuất khẩu những chất HFC ( Phụ lục IIa và IIb )

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________
…, ngày … tháng … năm 20 …

Kính gửi : Bộ Công Thương

Tên thương nhân ……………………………………….
Địa chỉ liên hệ : ………………………………………………..
Điện thoại : ……………………….. Fax ………………………… E-mail …………………………………….
Căn cứ Thông tư số …. / 2020 / TT-BCT ngày … tháng …. năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương, ( tên thương nhân ) …. ĐK xuất khẩu những chất HFC như sau :
Tên chất : …………………………………………………………………..
Khối lượng ĐK ( kg ) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Thương nhân nhập khẩu : ……………………….. Nước nhập khẩu : ………………………………..
Hợp đồng xuất khẩu số ……. ngày …. tháng …. năm …..
Thương nhân bán hàng : ……………………………………………………………………………..
( Tên thương nhân ) …. cam kết những nội dung kê khai trên đây là đúng thực sự và cam kết triển khai đúng những quy định của pháp lý hiện hành .

Người đại diện theo pháp luật của thương nhân

( Ghi rõ họ tên, chức vụ, ký tên và đóng dấu )

Xác nhận của Bộ Công Thương

Phụ lục V

MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU CÁC CHẤT HFC

( Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2020 / TT-BCT ngày 16 tháng 3 năm 2020 sửa đổi, bổ trợ 1 số ít điều của Thông tư liên tịch số 47/2011 / TTLT-BCT-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc quản trị nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập – tái xuất những chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về những chất làm suy giảm tầng ô-dôn )
______________________

TÊN THƯƠNG NHÂN

_________
Số : ………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________
…, ngày … tháng … năm 20 …

BÁO CÁO

Tình hình xuất khẩu, nhập khẩu các chất HFC

Kính gửi : Bộ Công Thương

Căn cứ Thông tư số …. / 2020 / TT-BCT ngày … tháng … năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương, ( tên thương nhân ) …. báo cáo giải trình tình hình thực thi xuất khẩu, nhập khẩu những chất HFC trong quý … / 20 … hoặc năm 20 … của thương nhân như sau :

Tên chất
HS
Giấy phép do Bộ Công
Thương cấp ( số … ngày … tháng …
năm … )
Số hiệu tờ khai hải quan Khối lượng
( kg )
Trị giá ( USD ) Khối lượng xuất khẩu, nhập khẩu lũy kế tới thời gian báo cáo giải trình ( kg ) Trị giá xuất khẩu, nhập khẩu lũy kế tới thời gian báo cáo giải trình ( USD ) Khối lượng xuất khẩu, nhập khẩu dự kiến ( kg )

( Tên thương nhân ) …. cam kết những kê khai trên đây là đúng mực, nếu sai thương nhân hoàn toàn chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý .

 

Người đại diện theo pháp luật của thương nhân

( Ghi rõ họ tên, chức vụ, ký tên và đóng dấu )

Alternate Text Gọi ngay