Quy chế học vụ Đại học Bách Khoa TPHCM | PDF

 ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

Độc Lập

Tự Do

Hạnh Phúc

——— ——————————————

Số : … … / QĐ

ĐHBK

ĐT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 06 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

V / v phát hành quy chế học vụ bậc

 Đại

học –

Cao đẳng

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

Căn cứ quyết định hành động số 15/2001 / QĐ

TTg ngày 12/02/2001 của Thủ tướng nhà nướcvề việc tổ chức triển khai lại Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh ;

Căn cứ vào Quy chế về tổ chức triển khai và hoạt động giải trí của Đại học Quốc gia phát hành theoquyết định hành động số 16/2001 / QĐ

TTg ngày 12/02/2001 của Thủ tướng nhà nước ;

Theo đề xuất của Hội đồng học vụ trường Đại Họ

c Bách Khoa .

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1

:

Ban hành kèm theo quyết định hành động này quy chế học vụ bậc đại học và cao đẳng củatrường Đại học Bách Khoa .

Điều 2

:

Quy chế này có hiệu lực thực thi hiện hành kể từ học kỳ

0

1 năm học 2012

– 2013

và sửa chữa thay thế cho

quy

chế học vụ phát hành theo QĐ số

1871

/ QĐ

BKĐT ngày

31/10/2005

của Hiệutrưởng

vận dụng

và là

quyết định hành động sau cuối so với

toàn bộ những hình thức đào tạo và giảng dạy

 bậc đại học và cao đẳng tại trường Đại học

Bách Khoa

.

Riêng điều 2 và hàng loạt phụ lục 1

, 2

chỉ vận dụng so với những sinh viên từ khóa

2009

đại học và từ khóa 2010 cao đẳng

.

Đối với những sinh viên thuộc những

khóa

trước đó những lao lý này vận dụng theo những lao lý đã công bố

trước đây .

Điều 3

:

Các ông / bà trưởng phòng Đào tạo, trưởng những phòng ban, trưởng khoa, giám đốc

TT

, những giảng v

iên và

toàn thể

sinh viên

bậc đại học –

cao đẳng của trườngchịu nghĩa vụ và trách nhiệm thi hành quyết định hành động này .

HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận

:-

Các Đơn vị

(

trường ĐHBK

)-

ĐHQG để báo cáo giải trình

Lưu VT ( PĐT )

Tr. 1

Quy chế Học vụ 2005

TRƯỜNG

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.. HỒ CHÍ MINH

————————————-

QUY CHẾ HỌC VỤ BẬC ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNGTHEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ

( Ban hành t

heo QĐ số

… … / QĐ

ĐHBK

ĐT

ngày 25 tháng 06 năm 2012

)

Quy chế này pháp luật những yếu tố chung nhất

về tổ chức triển khai

quá trình

huấn luyện và đào tạo, nhìn nhận hiệu quả họctập ,

giải quyết và xử lý học vụ và

cấp văn bằng tốt nghiệp so với sinh viên bậc

đại học và cao đẳng

tại trườngĐại học Bách Khoa

ĐHQG Tp HCM. Các yếu tố tương quan tới giảng

viên ,

tiến trình kiến thiết xây dựng hồsơ chương trình giáo dục và tổ chức triển khai giảng dạy được lao lý trong quy chế giảng dạy, những yếu tốtương quan tới quản trị sinh viên trong hoạt động và sinh hoạt và rèn luyện được pháp luật trong quy chế công tác làm việcsinh viên của trường .

Chương

I.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều

1

: Mục tiêu giảng dạy và học chế tín chỉ

1.1

. Mục tiêu giảng dạy bậc

đại học –

cao đẳng

Mục tiêu và trách nhiệm của trường là giảng dạy nguồn nhân lực chất lượng cao Giao hàng nhu yếu

 phát triển kinh tế xã hội, sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước

đặc biệt quan trọng là cho khuvực phía Nam ; từng bước tiếp cận với chuẩn mực chất lượng của những trường có trình độ giảng dạytiên tiến và phát triển trong khu vực Khu vực Đông Nam Á và trên quốc tế .Hệ đại học

cao đẳng

nhằm mục đích đ

à

o tạo ra những kỹ sư, cử nhân có phẩm chất chính trị, đạo đức ,có ý thức ship hàng nhân dân, có kiến thức và kỹ năng và năng lượng thực hành nghề nghiệp tương ứng với

trình

độ huấn luyện và đào tạo, có sức khỏe thể chất, phân phối nhu yếu thiết kế xây dựng và bảo vệ Tổ quốc .

Mục tiêu giảng dạy được cụ

thể hóa trong nội dung chương trình giáo dục của từng

ngành học cụ

thể và phản ánh đánh giá qua các tiêu chí “đầu ra” của chương trình.

1.2

. Học chế tín chỉ

Học chế tín chỉ là phương pháp giảng dạy trong đó sinh viên dữ thế chủ động lựa chọn học từng môn học( tuân thủ theo những ràng buộc được lao lý trước ) hay từng khối kiến thức và kỹ năng –

những chứng từnhằm mục đích tích góp và tiến tới hoàn tất hàng loạt chương trình của một ngành đào tạo và giảng dạy để được cấp văn

 bằng tốt nghiệp. Đây là quy trình đào tạo đang được

áp

dụng thống nhất cho bậc đại học

và cao

đẳng tại ĐHBK .

Trên cơ sở

lượng hóa tiến trình đào tạo và giảng dạy trải qua khái niệm “ số tín chỉ ”, học chế tín chỉ tạođiều kiện kèm theo để cá thể hóa quá trình đào tạo và giảng dạy, trao quyền cho sinh viên trong việc ĐK sắp xếplịch học, tích góp những học phần

cho tới

sắp xếp thời hạn học ở trường, thời hạn tốt nghiệp

ra trường. Về phía mình, người sinh viên cần phát huy tính tích cực, dữ thế chủ động để thích ứng với

quy trình đào tạo này và để đạt những kết quả tốt nhất trong học tập, rèn luyện.

Điều

2

: Chương trình giáo dục

và th

ời gian học

2.1

. Chương trình giáo dục

Chương trình giáo dục

( CTGD

) hệ đại học

cao đẳng

gồm hai khối kỹ năng và kiến thức :

a )

Khối kiến thức và kỹ năng giáo dục đại cương ( gồm những môn học thuộc những nghành khoa học xãhội, khoa học nhân văn, khoa học tự nhiên

và toán

) nhằm mục đích trang bị cho người học nền họcvấn rộng

;

thế giới quan khoa học và nhân sinh quan đúng đắn ; hiểu biết về tự nhiên, xãhội và con người ; nắm vững chiêu thức tư duy khoa học ; biết trân trọng những di sản văn

ho

á của dân tộc bản địa và trái đất ; có đạo đức, nhận thức nghĩa vụ và trách nhiệm công dân ; có năng lượng

Tr. 2

Quy chế Học vụ 2005

thiết kế xây dựng và bảo vệ quốc gia .

b )

Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp được thể hiện theo 2 nhóm kiến thức: nhóm kiến

thức cơ sở (kiến thức cơ sở của ngành hoặc liên ngành

) và nhóm kiến thức chuyên ngành

qua đó

người học được trang bị những kỹ năng và kiến thức và kỹ năng và kiến thức nghề nghiệp thiết yếu

để

tham gia vào

thị trường lao động

.CTGD là

một bộ hồ sơ rất đầy đủ để công bố cho người học và để tổ chức triển khai giảng dạy toàn vẹn một vănbằng theo một

ngành

học

đơn cử

.

Các thông số kỹ thuật cơ bản nhất trong mỗi CTGD là

:

số tín chỉ bắt buộc phải tích góp

theo chương trình –

list tổng thể

những

môn học, học phần

( modul ) hay những

chứng từ bắt buộc phải hoàn tất

.

c

hương trình huấn luyện và đào tạo ( CTĐT )kế hoạch

một cách sắp xếp những môn học và những học phầncấu thành của CTGD theo trình tự học kỳ được trường công bố cho

t

ừng

khóa-ngành

đàotạo

.

CTĐT kế hoạch này là trình tự ĐK học tập mà nhà trường khuyến nghị sinh vi

ên nên

tuân theo nhằm mục đích tạo điều kiện kèm theo thuận tiện nhất cho việc ĐK học

– ti

ếp thu kỹ năng và kiến thức .

Khái niệm học kỳ, tín chỉ ,

khóa –

ngành, CTĐT kế hoạch, khái niệm về

những

loại môn học

,

những loạiđiều kiện kèm theo ràng buộc tương quan tới trình tự học được định nghĩa và lý giải tại điều 3 dưới đây .

2.2 .

Thời gian

học tập

quy

chuẩn

và thời hạn tối đa được theo học

một CTGD

2.2.1 .

Thời gian học tập

quy c

huẩn

là số học kỳ

(

chỉ tính những học kỳ

chính )

mà một sinh viên

trung bình

cần để hoàn tất một CT

GD

theo một ngành học cụ thể

.

Đối với những chương trình

chính quy toàn th

i gian (

đại trà phổ thông )

,

vận dụng

cách

quy chuẩn họ

ck

theo s

tín ch

( TC ) v

i m

c tính trung bình 15TC cho 01 h

c k

( hay 30TC cho 01

năm họ

c ) .C

ác chương trình liên kế

t

 – 

 h

 p tác qu

c t

ế

đượ

c phép áp d

ng những quy t

ắc quy đổ

i

đặ

cthù khác nh

m phù h

p v

i ngu

n g

c c

a những

chương trình

này .S

h

c k

quy chu

n

N

kh

được quy đị

nh trong ph

 l

c 1, là thông s

 v

ận hành cơ bả

nc

a m

t CTGD

đang đượ

c t

ch

ức đào tạ

o t

ại trườ

ng, theo m

t hình th

ức đào tạ

o và lo

ib

ng c

p c

th

.2.2.2 .

N

max

t

hời gian học tối đa để hoàn tất một CTGD

số học kỳ tối đa mà một

sinh viên có

thể theo học chính

khóa

tại trường –

tính

từ khi nhập học

quyết định hành động

đầu vào diện

sinhviên chính khóa

vào một CTGD có cấp bằng

.

Các học kỳ được phép tạm dừng học và những học kỳ đã học ở trường khác trước khichuyển về trường Đại học Bách Khoa ( nếu có ) đều được tính chung vào thời hạn học tạitrường

,

so sánh với

N

max

. Riêng

diện tạm dừng do thi hành nghĩa vụ và trách nhiệm quân sự chiến lược

thì thời hạn

 phục vụ trong quân ngũ không tính vào thời gian học – 

số học kỳ tạm dừng vì nguyên do nàysẽ được quy đổi và cộng thêm vào

N

max

( lê dài )

ghi rõ trong quyết định hành động thu nhận ( điều

22.3 ) .Các n

guyên tắc

để xác lập

N

max

theo s

h

c k

quy chu

n

N

kh

( mục 2.2.1 )

Sinh viên hệ chính quy toàn thời hạn có thời hạn học tối đa

N

max

= 1,4

x

N

kh

với

sốhọc kỳ tính

số nguyên

( quy tròn ) .

Sinh viên

 bằng 2 (diện tuyển sinh đầu vào riêng) có thời gian học tối đa

N

max

=

N

kh

,

N

kh

số HK

quy

chuẩn

theo

CTGD toàn vẹn tương ứng

– tính khi

học bằng 1

.

Thời gian học tối đa hệ không chính quy

( VLVH và ĐTTXa ) :

N

max

= 2

x

N

kh

.Thông s

N

max

áp d

ng

cho những b

c-h

, lo

ại hình đào tạ

o c

ủa trường được quy đị

nh c

th

trong

ph

l

c 1

của quy chế này .

Các trường hợp được

kéo dài

“ thời hạn học

tập tối đa

N

max

, những

diện

sau :a )

Được cộng

thêm 01 HK

học tập để hoàn tất chương trình bằng 2 so với s

inh viên có

quyết định hành động cho học bằng thứ hai song song

cùng nguồn vào với bằng 1

.


Alternate Text Gọi ngay