Đề thi tiếng Anh THPT 2021 – 2022

PARTI

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions
Question 1 : A. artificial B. businessman C. secretary D. secondary

A: artificial

B : businessman
C : secretary
D : secondary
[ ˌɑːtɪˈfɪʃ ( ə ) l ] [ ˈbɪznɪsmən ] [ ˈsɛkrətri ] [ ˈsɛkəndəri ]
Question 2 : A. redundancy B. comparison C. maintenance D. capacity
A : redundancy
B : comparison
C : maintenance
D : capacity
[ rɪˈdʌndənsi ] [ kəmˈpærɪsn ] [ ˈmeɪntənəns ] [ kəˈpæsɪti ]

PARTII

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions
Question 3 : A.here B.mere C.there D.herein
A : here
B : mere
C : there
D : herein
[ hɪə ] [ mɪə ] [ đeə ] [ ˈhɪərˈɪn ]
Question 4 : A.election B.elbow C.eject D.ego
A : election
B : elbow
C : eject
D : ego
[ ɪˈlɛkʃən ] [ ˈɛlbəʊ ] [ i ( ː ) ˈʤɛkt ] [ ˈɛgəʊ ]

PARTIII

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions

Question 5: The mobile phone is an effective means of ______ in the world nowadays .

A : communicated
B : communication
C : communicate
D : communicative
Sau giới từ tất cả chúng ta cần sử dụng một danh từ. Trong những đáp án chỉ có đáp án 1 là danh từ. Ngày nay, điện thoại cảm ứng là một phương tiện đi lại liên lạc tân tiến
Question 6 : When Harry __________ all the time he had spent playing computer games over the summer, he realized he should have been working and saving money .
A : fooled around with
B : thought back on
C : ran out of
D : kept up with
Think back on : nhớ lại, nghĩ lại việc gì trong quá khứ. Fool around with : hành vi như một người ngu ngốc. Run out of : dùng hết. Keep up with : theo kịp ai .
Question 7 : It is important to concentrate __________ the questions during the exam if you want to score high marks and get __________ a good university .
A : with – on
B : at – at
C : on – into
D : around – to
Concentrate on something / doing something : tập trung chuyên sâu vào cái gì / việc gì. Get into : vào, ở đây được hiểu là vào học .
Question 8 : Society tries to giảm giá __________ young offenders __________ a variety of ways .
A : to – by
B : about – to
C : with – in
D : around – from
Deal with : xử lý, giải quyết và xử lý. In a variety of ways : theo nhiều cách khác nhau .
Question 9 : According to Greek legend, Helen of Sparta was ___________ woman who ever lived, and it was rivalry over her that led to the Trojan War .
A : very beautiful
B : so beautiful
C : the most beautiful
D : more beautiful
Sau chỗ trống cần điền có cụm từ “ who ever lived ”, ý nói rằng nhân vật được nhắc đến là một trong số toàn bộ những người phụ nữ “ đã từng sống ”. Nên ở đây chỉ có cấu trúc so sánh hơn nhất ( đáp án C ) là tương thích .

Question 10 : Russian is a _____ language to learn than English is .
A : difficult
B : more difficult
C : most difficult
D : more and more difficult

than -> so sánh hơn
“So sánh hơn
tính từ ngắn + er + than
more + tính từ dài + than
tính từ ngắn là các tính từ có 1 âm tiết hoặc có 2 âm tiết nhưng kết thúc bằng “y”
tính từ dài là các tính từ có 2 âm tiết trở lên”

Question 11 : Charles Dickens was born near Portsmouth, Hampshire on 7 February 1812, but relocated to and ___________ in Camden Town in London .
A : grew up
B : came back
C : called away
D : left out
Grow up : lớn lên. Come back : quay trở lại, nhớ lại. Call away : nhu yếu ai rời khỏi nơi nào hay không thao tác gì đó. Leave out : bỏ sót, không tính đến .
Question 12 : For the last hundred years, traveling _____ much easier and very comfortable. Now you _____ from Thành Phố New York to Los Angeles in a matter of hours .
A : becomes / fly
B : had become / flew
C : will have become / will fly
D : has become / can fly
( 1 ) for the last + 1 khoảng chừng thời hạn -> hiện tại triển khai xong
( 2 ) dùng “ can + V ” để nói về năng lực ở hiện tại
Question 13 : The reason __________ they are holding a meeting today is to find out a solution to their financial problem .
A : why
B : of which
C : for whom
D : where
Ở đây cần đại từ quan hệ sửa chữa thay thế cho “ the reason ”, lý giải lí do vì sao nên đáp án A là đáp án đúng mực .
Question 14 : The university’s programs___________ those of Harvard .
A : are second only to
B : come second after
C : are in second place from
D : are first except for

Answer: A. Are second only to 
Second only to: Chỉ đứng sau
Dịch: Những chương trình giảng dạy ở trường tôi chỉ đứng sau những chương trình giảng dạy của trường Harvard. 

Question 15 : Their _____ of the plan caused the experiment to be abandoned .
A : approval
B : disapproval
C : approve
D : disapprove
approve ( v ) Đồng thuận > < disapprove ( v ) => approval ( N ) > < disapproval ( N ) Dịch : Việc họ không đồng thuận với kế hoạch dẫn đến việc thí nghiệm bị hủy bỏ . Question 16 : There is a great need __________ adequate medical facilities in Third World countries, and this need is hard to meet __________assistance from devel ­ oped countries . A : of – over B : with – within C : from – through D : for – without A need for something : cần thứ gì. Without something : mà không có cái gì. Các đáp án còn lại không tương thích . Question 17 : I can’t imagine __________ she wants to go to Canada in the winter . A : what B : why C : where D : who Dựa vào nghĩa trong trường hợp này chỉ có đại từ “ why ” là tương thích ( Tôi không hề tưởng tượng được tại sao cô ấy muốn đến Canada vào mùa đông ). Do đó đáp án B là đáp án đúng mực .

PARTIV

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction or the correct answer in each of the following questions

Question 18: Each student have to write a paragraph about the benefits of learning English

A : have
B : paragraph
C : benefits
D : learning
sửa thành “ has ” : S là each + N ( mỗi …. ) thì V chia ở số ít. ( * dịch : Mỗi học viên phải viết một đoạn văn nói về quyền lợi của việc học tiếng Anh. )
Question 19 : As the highest moutain on Earth, the Mount Everest represents the ultimate challenge for moutain climbers
A : as
B : highest
C : the
D : climbers
bỏ ‘ the ’ ; trước tên 1 ngọn núi không có mạo từ
Question 20 : In his early days as a direct, Charlie Chaplin produced 62 short, silent comdedy films in four years
A : his
B : direct
C : short, silent
D : in four
direct ( v ) -> director ( n ) ;
cần danh từ chỉ người ( tín hiệu : his, Charlie Chaplin ) đứng sau “ as a ” ( với tư cách là )

PARTV

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the most suitable response complete each of the following exchanges
Question 21 : “ Do you need a knife and a fork ? ” “ _____ ”
A : No, I’ll just use a frying pan .
B : No, I’ll just use a can opener .
C : No, I’ll just use chopsticks .
D : No, I’ll use a cooker .
“ Bạn có cần dao dĩa không ? ” ; Answer : A / Không, tôi sẽ chỉ dùng 1 chảo rán thôi ; B / Không, tôi sẻ chỉ dùng 1 đồ mở hộp thôi ; C / Không, tôi sẽ chỉ dùng đũa thôi ; D / Không, tôi sẽ dùng 1 cái nhà bếp -> Đáp án : C
Question 22 : “ Where did you get the watch ? ” “ ______ ”
A : It’s Swiss .
B : It was made in Nước Trung Hoa .
C : It was a present .
D : It was not very expensive .
“ Bạn lấy chiếc đồng hồ đeo tay đó từ đâu vậy ? ’ ; A / nó là đồ Thụy Sĩ ; B / Nó được sản xuất ở Trung Quốc ; C / Nó là 1 món quà ( từ ai đó ) ; D / Nó không đắt lắm -> Đáp án : C

PARTVI

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word ( s ) CLOSEST in meaning to the underlined word ( s ) in each of the following questions
Question 23 : Only aggressive species of small animals life are likely to survive in the rough waters near shallow coral reefs
A : a few
B : strong
C : passive
D : marine
aggressive ( hung hãn ) = strong ( can đảm và mạnh mẽ ) ; a few – 1 ít ; passive – bị động ; marine – thuộc về biển
Question 24 : Give me a not long account of what happened .
A : compact
B : terse
C : brief
D : condensed
not long – không dài dòng ; compact – gọn nhẹ ; terse – gọn ; brief – ( nói ) ngắn gọn = not long ; condensed – cô đặc

PARTVII

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word ( s ) OPPOSITE in meaning to the underlined word ( s ) in each of the following questions
Question 25 : Although they hold similar political views, their religious beliefs present a striking contrast
A : minor comparison
B : interesting resemblance
C : significant difference
D : complete coincidence
striking contrast ( tương phản rõ ràng ) >
Question 26 : The rocket steepened its ascent
A : descent
B : decent
C : decant
D : dissent
ascent – sự hoạt động lên cao ; descent – sự hoạt động đi xuống >

PARTVIII

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions
Question 27 : Morris promised that he would plant a tree for Samantha _____ .
A : by the time they have completed their journey
B : so he was unable to find one anywhere

C: while he has picked all the apples from the one in the backyard

D : as soon as he arrived in her Polish homeland
Morris hứa rằng anh sẽ trồng một cái cây cho Samantha ngay khi anh ấy đến quên hương Phần Lan của cô .
Question 28 : Although I do not claim to be much good at it, I enjoy playing basketball in my không lấy phí time .
A : If only I were better at it, I would have more fun playing basketball .
B : I have a lot of fun playing basketball in my spare time despite not being able to describe mself as a very skilful player .
C : I’m sure I would enjoy playing basketball much more if I could play it .
D : I quite enjoy playing basketball in my không tính tiền time, probably because I’m actually quite good at it .

Câu gốc: Dù tôi không tuyên bố mình rất giỏi khoản này, tôi thích chơi bóng rổ vào thời gian rảnh rỗi.
Câu trả lời: Tôi rất thích chơi bóng rổ khi rảnh rỗi dù tôi không miêu tả bản thân mình là một người chơi cừ khôi.

PARTIX

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions
Question 29 : _____, as the cleaning service will be here early tomorrow morning .
A : Stephanie no longer works for the cleaning service
B : Samantha has failed to give her flat a thorough cleaning
C : It’s not George’s turn to sweep and mop in the front hall
D : Barry needn’t have cleaned up the living room this afternoon
Lẽ ra Barry không cần phải dọn phòng khách chiều nay đâu vì dịch vụ quét dọn sẽ tới đây vào sáng sớm mai .
Question 30 : “ The pair that we keep in the study room ought to do the job. ”
A : Which tailor do you think I should go to to get these pants taken in ?
B : I wonder which scissors would be best for cutting cardboard. Do you know ?
C : My glasses are getting awfully dirty, aren’t they ?
D : Would you prefer to have a son first, or a daughter ?

Câu đáp: Cái mà chúng mình để ở phòng học có thể cắt được đấy.
Phương án hợp lý nhất: Tớ tự hỏi nên lấy kéo nào để cắt bìa nhỉ? Cậu có biết không?

PARTX

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks .
Question :

Happiness

Most of the time, we avoid strangers. It is one of the first lessons we learn ( 1 ) __________ children. But according to Dr. Richard Wiseman, it is a habit we should change. Talking to strangers opens up new possibilities in life. It increases the chances of finding luck and friendship. Choosing which strangers to talk to obviously requires a bit of common ( 2 ) ___________ and judgement, but Liz Barry and Bill Wetzel from Thành Phố New York were so inspired by the idea that they started the “ Talk to Me ” project. For three years, they sat at bus stops, on street corners and any other place they could find in Thành Phố New York holding a sign saying ‘ Talk to me ’. They encountered hostility and ( 3 ) __________ sometimes, but in general they were surprised by the kindness they encountered .

Many philosophical and religious traditions tell us that happiness can be found by living in the present. Now there is some scientific tư vấn ( 4 ) ___________ this belief. Recent research by Harvard University psychologists found that we spend 46.9 percent of our ( 5 ) ____________ time daydreaming. And when we daydream, we are less happy, the research found .

Giải thích :

Hạnh phúc

Chúng ta thường tránh người lạ. Đó là một trong những bài học kinh nghiệm tiên phong tất cả chúng ta học được khi còn nhỏ. Nhưng theo tiến sỹ Richard Wiseman, đó là một thói quen tất cả chúng ta nên đổi khác. Nói chuyện với người lạ mở ra những thời cơ mới trong đời sống. Nó làm tăng năng lực tìm thấy sự như mong muốn và tình bạn. Lựa chọn người lạ nào để trò chuyện rõ ràng yên cầu một chút ít phán đoán theo kinh nghiệm tay nghề và sự nhìn nhận, nhưng Liz Barry và Bill Wetzel đến từ Thành Phố New York đã được truyền cảm hứng rất nhiều từ sáng tạo độc đáo này đến mức họ đã mở màn dự án Bất Động Sản “ Hãy nói với tôi ”. Trong 3 năm, họ ngồi tại những điểm dừng xe buýt, trên những góc phố và bất kỳ nơi nào khác mà họ hoàn toàn có thể tìm thấy ở Thành Phố New York, cầm một cái biển có ghi ‘ Hãy nói với tôi. Đôi khi họ gặp phải sự hoài nghi và phản đối, nhưng nhìn chung họ rất giật mình bởi sự tử tế mà họ đã nhận được .

Nhiều truyền thống cuội nguồn triết học và tôn giáo cho tất cả chúng ta thấy rằng niềm hạnh phúc hoàn toàn có thể được tìm thấy bằng cách sống ở hiện tại. Ngày nay có một số ít dẫn chứng khoa học ủng hộ cho niềm tin này. Nghiên cứu gần đây của những nhà tâm lý học tại ĐH Harvard đã nhận thấy rằng tất cả chúng ta dành 46.9 % thời hạn tỉnh giấc để mơ mộng. Và điều tra và nghiên cứu cũng chỉ ra rằng khi tất cả chúng ta mơ mộng, tất cả chúng ta sẽ ít niềm hạnh phúc hơn .

Question 31 : A.as B.when C.like D.for
A : as
B : when
C : like
D : for
“ As children ” ở đây hoàn toàn có thể hiểu là từ khi còn là những đứa trẻ. “ For ” và “ like ” không tương thích về nghĩa. Sau “ when ” là mệnh đề nên không tương thích về ngữ pháp .
Question 32 : A.knowledge B.responsibility C.safety D.sense
A : knowledge
B : responsibility
C : safety
D : sense
“ Common sense ” : phán đoán theo kinh nghiệm tay nghề .
Question 33 : A.trust B.suspicion C.friendliness D.fighting
A : trust
B : suspicion
C : friendliness
D : fighting
“ Suspicion ” : sự hoài nghi ; “ trust ” : sự đáng tin cậy ; “ friendliness ” : sự thân thiện ; “ fighting ” : sự đánh nhau. Có thể thấy chỉ có đáp án B tương thích về nghĩa .
Question 34 : A.x B.to C.for D.as
A : x
B : to
C : for
D : as
“ Support ( n ) for something ” : việc ủng hộ cái gì, việc gì .
Question 35 : A.awaken B.woken C.woke D.waking
A : awaken
B : woken
C : woke
D : waking
“ One’s waking time / hours ” : lúc tỉnh giấc .

PARTXI

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the questions .
Question :On average, American kids ages 3 to 12 spent 29 hours a week in school, eight hours more than they did in 1981. They also did more household work and participated in more of such organized activities as soccer and ballet. Involvement in sports, in particular, rose almost 50 % from 1981 to 1997 : boys now spend an average of four hours a week playing sports ; girls log hall that time. All in all, however, children’s leisure time dropped from 40 % of the day in 1981 to 25 % .
“ Children are affected by the same time crunch that affects their parents, ” says Sandra Hofferth, who headed the recent study of children’s timetable. A chief reason, she says, is that more mothers are working outside the home. ( Nevertheless, children in both double-income and “ male breadwinner ” households spent comparable amounts of time interacting with their parents. 19 hours and 22 hours respectively. In contrast, children spent only 9 hours with their single mothers. )
All work and no play could make for some very messed-up kids. “ Play is the most powerful way a child explores the world and learns about himself, ” says T. Berry Brazelton, professor at Harvard Medical School. Unstructured play encourages independent thinking and allows the young to negotiate their relationships with their peers, but kids ages 3 to 12 spent only 12 hours a week engaged in it .
The children sampled spent a quarter of their rapidly decreasing “ free time ” watching television. But that, believe it or not, was one of the findings parents might regard as good news. If they are spending less time in front of the TV set, however, kids aren’t replacing it with reading. Despite efforts to get kids more interested in books, the children spent just over an hour a week reading. Let’s face it, who’s got the time ?

Giải thích :Trung bình, trẻ nhỏ Mĩ từ 3 đến 12 tuổi dành 29 giờ 1 tuần ở trường, nhiều hơn 8 giờ so với năm 1981. Chúng cũng thao tác nhà và nhiều hơn và tham gia nhiều hơn vào những hoạt động giải trí có tổ chức triển khai như bóng đá hoặc ba-lê. Cụ thể, tỉ lệ tham gia hoạt động giải trí thể thao tăng 50 % từ năm 1981 đến 1997 : nam hiện tại dành trung bình 4 giờ 1 tuần chơi thể thao, còn nữ tham gia 50% lượng thời hạn đó. Tuy nhiên, nhìn chung thời hạn rảnh của trẻ nhỏ giảm từ 40 % hồi 1981 xuống còn 25 % .
“ Trẻ em bị ảnh hưởng tác động bởi sự khan hiếm thời hạn giống với cha mẹ chúng ”, theo Sandra Hofferth, người quản lí nghiên cứu và điều tra gần đây về thời hạn biểu của trẻ nhỏ. Một nguyên do chính, theo như bà nói, đó là nhiều người mẹ đi làm hơn. ( Tuy nhiên trẻ nhỏ trong mái ấm gia đình 2 cha mẹ cùng đi làm và mái ấm gia đình chỉ có bố đi làm dành khoảng chừng thời hạn tiếp xúc với cha mẹ tương tự nhau, 19 giờ và 22 giờ. trái lại, trẻ nhỏ chỉ dành 9 giờ trong trường hợp mẹ đơn thân. )
Chỉ thao tác mà không đi dạo khiến cho 1 số ít đứa trẻ có yếu tố. “ Vui chơi là cách hiệu suất cao nhất để một đứa trẻ mày mò quốc tế và biết rõ hơn về bản thân mình ”, theo T. Berry Brazelton, giáo sư Đại học Y Harvard. Việc đi dạo không bị rập khuôn khuyến khích tâm lý độc lập và được cho phép trẻ nhỏ hòa giải mối quan hệ với bạn cùng trang lứa, nhưng trẻ nhỏ 3 – 12 tuổi chỉ dành 12 tiếng 1 tuần để tham gia hoạt động giải trí này .
Nhóm trẻ nhỏ được nghiên cứu và điều tra dành ¼ “ thời hạn rảnh ” đang bị giảm đi nhanh gọn của chúng để xem TV. Nhưng, tin hay không, thì đây là một trong những hiệu quả mà cha mẹ cho là tin tốt. Tuy vậy, kể cả nếu chúng dành ít thời hạn xem TV hơn, cũng không có nghĩa trẻ nhỏ thay vào đó là việc đọc sách. Mặc cho những nỗ lực khiến trẻ nhỏ hứng thú hơn với sách, chúng chỉ dành hơn 1 giờ 1 tuần để đọc. Hãy đương đầu với điều này đi, ai mà có thời hạn cơ chứ ?

Question 36 : The author is concerned about the fact that American kids are ______ .
A : involved less and less in household work
B : spending more and more time watching TV
C : engaged in more and more organized activities
D : increasingly cared for by their working mothers
Đoạn 1 : “ participated in more of such organized activities … girls log half that time ” -> C
Question 37 : What does Sandra Hofferth mean by mentioning “ the same time crunch ? ”
A : Children have little time to play with their parents .
B : Both parents and children suffer from lack of leisure time .
C : Both parents and children have trouble managing their time .
D : Children are not taken good care of by their working parents
“ Children are affected by the same time crunch ( sự khan hiếm thời hạn ) that affects their parents ” -> cả cha mẹ và trẻ nhỏ đều không có thời hạn rảnh -> B
Question 38 : According to the author, the reason given by Sandra Hofferth for the time crunch is ______ .
A : quite convincing
B : partially true
C : rather confusing
D : totally groundless
Đoạn 2 : Sandra Hofferth cho rằng lí do chính cho việc khan hiếm thời hạn là nhiều người mẹ đi làm hơn. Tác giả bài viết sau đó đưa ra số liệu chứng tỏ dù mái ấm gia đình có cả cha mẹ cùng thao tác hay mái ấm gia đình chỉ có bố đi làm thì thời hạn tương tác cũng không chênh lệch nhiều ( 19 giờ và 22 giờ ) -> lí do Sandra đưa ra là không có địa thế căn cứ – totally groundless
Question 39 : According to the author, a child develops better if he / she ______ .
A : has plenty of time reading and studying
B : is không tính tiền to interact with his / her working parents
C : is left to play with his / her peers in his / her own way
D : has more time taking part in school activities
Đoạn 3 : All work and no play could make for some very messed-up kids. “ Play is the most powerful way a child explores the world and learns about himself ” … encourages independent thinking and allows the young to negotiate with their peers -> C
Question 40 : The word “ unstructured ” in the passage probably means ______ .
A : invaluable
B : impractical
C : not costly
D : not organized
unstructured ( không sắp xếp ) = not organized
Question 41 : The word “ they ” in the passage refers to ______ .
A : parents
B : kids
C : efforts
D : books
“ If _they_ are spending less time in front of the TV set, however, kids aren’t replacing it with reading ” ( Nếu chúng dành ít thời hạn xem tv hơn không có nghĩa là đám trẻ thay thế sửa chữa nó bằng việc đọc sách ) -> they = kids
Question 42 : We can infer from the passage that ______ .
A : most parents believe reading to be of benefit to children
B : efforts to get kids interested in reading have been fruitful
C : most children will turn to reading with TV sets switch off
D : organized activities improve children’s intelligence
tin tức lấy từ đoạn cuối bài : parents see kids watch TV less -> regard as good news ( think they spend more time reading books )

PARTXII

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the questions .
Question :

Improving girls’ educational levels has been demonstrated to have clear impacts on the health and economic future of young women, which in turn improves the prospects of their entire community. The infant mortality rate of babies whose mothers have received primary education is half that of children whose mothers are illiterate. In the poorest countries of the world, 50% of girls do not attend secondary school. Yet, research shows that every extra year of school for girls increases their lifetime income by 15%. Improving female education, and thus the earning potential of women, improves the standard of living for their own children, as women invest more of their income in their families than men do. Yet, many barriers to education for girls remain. In some African countries, such as Burkina Faso, girls are unlikely to attend school for such basic reasons as a lack of private latrine facilities for girls.

Higher attendance rates of high schools and university education among women, particularly in developing countries, have helped them make inroads to professional careers with better-paying salaries and wages. Education increases a woman’s (and her partner and the family’s) level of health and health awareness. Furthering women’s levels of education and advanced training also tends to lead to later ages of initiation of sexual activity and first intercourse, later age at first marriage, and later age at first childbirth, as well as an increased likelihood to remain single, have no children, or have no formal marriage and alternatively, have increasing levels of long-term partnerships. It can lead to higher rates of barrier and chemical contraceptive use (and a lower level of sexually transmitted infections among women and their partners and children), and can increase the level of resources available to women who divorce or are in a situation of domestic violence. It has been shown, in addition, to increase women’s communication with their partners and their employers, and to improve rates of civic participation such as voting or the holding of office.

( Source : http://en.wikipedia.org/wiki/Female_education )

Giải thích :Nâng cao trình độ giáo dục cho bé gái đã được chứng tỏ là có tác động ảnh hưởng rõ ràng tới sức khỏe thể chất và thực trạng kinh tế tài chính tương lai của những phụ nữ trẻ, điều mà, mặt khác, cải tổ sự giàu sang của cả hội đồng. Tỉ lệ tử ở trẻ sơ sinh có mẹ được nhận giáo dục phổ cập bằng 50% tỉ lệ tử ở trẻ có mẹ mù chữ. Tại những nước nghèo nhất quốc tế, 50 % trẻ em gái không học trung học cơ sở. Thế nhưng, nghiên cứu và điều tra chỉ ra cứ mỗi năm phái đẹp học thêm thì thu nhập suốt đời của họ lại tăng lên 15 %. Nâng cao giáo dục cho phái đẹp, từ đó tạo tiềm năng cho phụ nữ tăng trưởng, giúp cải tổ chất lượng sống cho con cháu của họ, do phụ nữ góp vốn đầu tư thu nhập vào mái ấm gia đình nhiều hơn phái mạnh. Tuy nhiên, nhiều rào cản đến với giáo dục cho phái đẹp vẫn sống sót. Tại một số ít nước châu Phi, như Burkina Faso, trẻ em gái không hay đến trường bởi những lí do rất là cơ bản như thiếu cơ sở vật chất cho Tolet nữ .

Tỉ lệ phụ nữ đi học trung học phổ thông và ĐH cao hơn, đơn cử ở những nước đang phát triển, đã giúp họ thành công xuất sắc trong sự nghiệp với nhiều lương bổng và tiền công hơn. Giáo dục đào tạo nâng cao sức khỏe thể chất và nhận thức về sức khỏe thể chất của phụ nữ ( cùng bạn đời và mái ấm gia đình ). Đẩy mạnh trình độ giáo dục và huấn luyện và đào tạo nâng cao ở phụ nữ cũng có khuynh hướng việc quan hệ tình dục lần đầu muộn hơn, kết hôn lần đầu muộn hơn, và sinh con lần đầu muộn hơn, cũng như tăng năng lực độc thân, không con cháu, hoặc không có hôn nhân gia đình chính thức hoặc thay vào đó là mức độ ngày càng tăng của những mối quan hệ lâu bền hơn. Nó hoàn toàn có thể dẫn đến tỉ lệ sử dụng phương tiện đi lại tránh thai và thuốc tránh thai cao hơn ( cùng mức lây lan bệnh tật qua đường tình dục thấp hơn ở phụ nữ, bạn đời và con cháu của họ ), cũng như tăng những nguồn tương hỗ sẵn có cho phụ nữ li hôn hoặc chịu đấm đá bạo lực mái ấm gia đình. Ngoài ra, nó cũng cho thấy sự ngày càng tăng tiếp xúc giữa phụ nữ với bạn đời và cấp trên, theo đó nâng cao tỉ lệ tham gia quyền công dân như bầu cử hoặc nắm giữ chức vụ quan trọng .

Question 43 : It is stated in the first paragraph that ______ .
A : women’s education levels have influence on the prospect of their community
B : women who have little schooling often have no idea of raising their children
C : it is the children’s schooling that helps their mothers increase their lifetime income
D : earning their own living, women take the responsibility of running the household
Đoạn 1 : “ Improving girl’s educational levels …. improves the prospect of their entire community ”
Question 44 : Which of the following statements is true according to the first paragraph ?
A : Many children in Asia have died because of their mother’s ignorance
B : Children whose mother are illiterate are unable to grow healthily
C : The higher their education level is, the more money women earn
D : It is their husbands who make women improve their education level
Đoạn 1 : “ every extra year of school for girls increases their lifetime income by 15 % ” -> càng học lên cao thì thu nhập càng cao
Question 45 : It is implied in the first paragraph that ______ .
A : the husband in a family takes little responsibility in rearing the children
B : the mother in a family makes every effort to raise the children effectively
C : the children’s standard of living largely depends on their mother’s income
D : there are numerous reasons for women not to come to class worldwide
Đoạn 1 : “ Many barriers to education for girls remain ” -> nhiều lí do cản trở việc đến trường
Question 46 : The word “ barriers ” in the passage is closest in meaning to ______ .
A : challenges
B : problems
C : difficulties
D : limits
barriers ( rào cản ) = difficulties ( khó khăn vất vả )
Question 47 : The phrase “ make inroads into ” in the passage can be best replaced with ______ .
A : make progress in
B : celebrate achievement in
C : succeed in taking
D : take the chance in
make inroads into ( thành công xuất sắc trong việc gì ) = succeed in taking
Question 48 : According to the passage, furthering women’s levels of education and advanced training does not result in ______ .
A : an increased level of health awareness for the husbands
B : an increased likelihood to remain single among women
C : higher rates of barrier and chemical contraceptive use
D : improved rates of civic participation among women
Đoạn 2 : “ an increased likelihood to remain single ”, “ higher rates of barrier and chemical contraceptive use ”, “ improve rates of civic participation ” -> thông tin không có : A
Question 49 : The word “ It ” in the passage refers to ______ .
A : furthering women’s levels of education and advanced training
B : higher attendance rates of high schools and university education
C : increasing levels of long-term partnership
D : a woman’s level of health and health awareness
“ Furthering women’s levels of education and advanced training also tends to lead to … It can lead to higher rates of … ” ( Việc tăng cường trình độ giáo dục và huấn luyện và đào tạo cấp cao ở phụ nữ cũng có xu hướng dẫn đến … Nó hoàn toàn có thể dẫn đến … ) – liệt kê những tác động ảnh hưởng của “ higher education ” -> it = furthering women’s levels of education and advanced training
Question 50 : What can be the best title of the reading passage ?
A : Education and Women’s Empowerment

B: Female Education and Social Benefits

C : Woman’s Rights to Lifelong Education
D : Education and Violence Against Women

Bài viết nói về việc phụ nữ được hưởng giáo dục và những quyền lợi của việc đó -> B là tiêu đề tương thích

Source: https://suadieuhoa.edu.vn
Category : American

Alternate Text Gọi ngay