Kỹ thuật nhiệt | Tư vấn Tuyển sinh – Đại học Đà Nẵng

Người học tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Kỹ thuật Nhiệt Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra bậc 6 theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam:
1. Có khả năng xác định, xây dựng và giải quyết các vấn đề kỹ thuật chuyên ngành nhiệt – lạnh bằng cách áp dụng các kiến thức về Toán, khoa học cơ bản, kỹ thuật chuyên ngành;
2. Có khả năng áp dụng thiết kế kỹ thuật để tạo ra các giải pháp đáp ứng các nhu cầu cụ thể với việc xem xét các yếu tố sức khỏe cộng đồng, an toàn cũng như các yếu tố toàn cầu, văn hóa, xã hội, môi trường và kinh tế;
3. Có khả năng giao tiếp hiệu quả và sử dụng ngoại ngữ trong lĩnh vực chuyên môn;
4. Có khả năng nhận biết về trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp trong các tình huống kỹ thuật và đưa ra những đánh giá sáng suốt, trên cơ sở xem xét tác động của các giải pháp kỹ thuật trong bối cảnh kinh tế, môi trường và xã hội;
5. Có khả năng hoạt động hiệu quả trong một nhóm, tạo ra một môi trường hợp tác, thiết lập mục tiêu, lập kế hoạch nhiệm vụ và đáp ứng các mục tiêu;
6. Có khả năng phát triển và tiến hành thực nghiệm về lĩnh vực nhiệt – lạnh, phân tích, giải thích dữ liệu và đưa ra kết luận;
7. Có khả năng lập kế hoạch, tổ chức, giám sát, quản lý, điều hành các hoạt động trong lĩnh vực nhiệt – lạnh;
8. Có trình độ ngoại ngữ TOEIC 450 hoặc tương đương; có kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT;
9. Có khả năng tư duy phản biện, tư duy sáng tạo; tư duy khởi nghiệp; có khả năng tiếp thu và áp dụng kiến thức mới khi cần thiết; sử dụng các chiến lược học tập phù hợp.
Người học tốt nghiệp chương trình đào tạo chuyên sâu đặc thù tích hợp Cử nhân – Kỹ sư Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng ngành Kỹ thuật Nhiệt đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra bậc 7 theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam:
1. Có khả năng xác định, xây dựng và giải quyết các vấn đề kỹ thuật mới, phức tạp của chuyên ngành bằng cách áp dụng các kiến thức về toán, khoa học, kỹ thuật chuyên ngành nhiệt – lạnh và kiến thức liên ngành cơ – nhiệt – điện;
2. Có khả năng áp dụng thiết kế kỹ thuật chuyên sâu để tạo ra các giải pháp đáp ứng các nhu cầu cụ thể với việc xem xét các yếu tố sức khỏe cộng đồng, an toàn cũng như các yếu tố toàn cầu, văn hóa, xã hội, môi trường và kinh tế;
3. Có khả năng giao tiếp hiệu quả, có kỹ năng truyền đạt tri thức và sử dụng thành thạo ngoại ngữ trong lĩnh vực chuyên môn;
4. Có khả năng nhận biết về trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp trong các tình huống kỹ thuật và đưa ra những đánh giá sáng suốt, trên cơ sở xem xét tác động của các giải pháp kỹ thuật trong bối cảnh kinh tế, môi trường và xã hội;
5. Có khả năng hoạt động hiệu quả trong một nhóm, tạo ra một môi trường hợp tác, thiết lập mục tiêu, lập kế hoạch nhiệm vụ và đáp ứng các mục tiêu;
6. Có khả năng phát triển và tiến hành thực nghiệm về lĩnh vực nhiệt – lạnh, phân tích, giải thích dữ liệu và đưa ra kết luận;
7. Có khả năng lập kế hoạch, tổ chức, giám sát, quản lý, điều hành và quản trị các hoạt động trong lĩnh vực nhiệt – lạnh chuyên sâu;
8. Có trình độ ngoại ngữ TOEIC 600 hoặc tương đương; có kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT; có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình thiết kế, phân tích, tính toán hệ thống thiết bị công nghệ nhiệt – lạnh;
9. Có khả năng tư duy phản biện; tư duy sáng tạo; tư duy khởi nghiệp; có khả năng tiếp thu và áp dụng kiến thức mới khi cần thiết; sử dụng các chiến lược học tập phù hợp.

Alternate Text Gọi ngay