Giáo trình Toán rời rạc và lý thuyết đồ thị

Toán
rời rạc và Lý thuyết đồ thị là môn học tích hợp từ hai môn Toán rời rạc và môn
Lý thuyết đồ thị. Đây là một trong những môn học căn bản và quan trọng trong
lĩnh vực ứng dụng toán trong tin học. Nội dung “Toán rời rạc” trang bị cho người
học những kiến thức cơ bản về logic mệnh đề, logic vị từ, suy diễn logic, quan
hệ tương đương, quan hệ thứ tự, dàn, đại số Bool và cung cấp cho người học kiến
thức và kỹ năng trong việc phân tích, nhìn nhận vấn đề, cũng như trong việc xác
định công thức đa thức tối tiểu bằng phương pháp biểu đồ Karnaugh. Còn kiến thức
về “Lý thuyết đồ thị” có ứng dụng đa dạng trong cuộc sống. Nó cung cấp các kiến
thức về công cụ, phương pháp, thuật toán và hỗ trợ chúng ta xây dựng các mô hình
nhằm giải quyết nhiều bài toán thực tiễn. Toán rời rạc và Lý thuyết đồ thị hiện
là môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo các ngành Công nghệ thông tin,
Toán tin, Khoa học máy tính, …

Sau
khi học xong môn Toán rời rạc và Lý thuyết đồ thị, sinh viên sẽ có khả năng phân
tích, giải thích, tư duy và lập luận giải quyết các vấn đề về toán rời rạc và lý
thuyết đồ thị. Sinh viên sẽ được cung cấp kiến thức để hiểu và vận dụng được
những quy trình, giải thuật trên đồ thị, có kỹ năng trong việc lập trình để giải
quyết các bài toán trên đồ thị. Một năng lực quan trọng khác là khả năng phân
tích, nhìn nhận vấn đề một cách khoa học, không phiến diện hay tư duy theo lối
mòn. Ngoài ra, sinh viên sẽ biết cách sử dụng đồ thị như một công cụ mô hình hóa
trong việc mô phỏng các vấn đề thực tế để chuyển thành các bài toán có thể giải
được trên đồ thị.

Xem thêm: Sửa chữa điện lạnh thế vinh

Nội
dung giáo trình gồm có 11 chương, bao quát hầu hết các vấn đề cốt lõi của môn
học. Giáo trình không đi sâu vào các vấn đề lý thuyết mà tập trung vào các vấn
đề cơ bản của toán rời rạc và các giải thuật cũng như tính ứng dụng của môn học.
Cuối mỗi chương đều có phần bài tập để sinh viên có thể tự kiểm tra kiến thức
của mình. Các thuật toán trong giáo trình hầu hết được trình bày dưới dạng mã
giả. Phần phụ lục có mã nguồn của một số thuật toán.  

Source: https://suadieuhoa.edu.vn
Category : Điện lạnh bách khoa

Alternate Text Gọi ngay