Bảng báo giá thùng carton giá rẻ các loại kích thước mới 2021

QUY CÁCH

PHÂN LOẠI

ĐƠN VỊ

ĐƠN GIÁ (đ)

10x10x8

Thùng carton 3 lớp Hộp 1200

12x12x6

Thùng carton 3 lớp Hộp

1600

12x12x10

Thùng carton 3 lớp Hộp

1700

13x5x5

Thùng carton 3 lớp Hộp

1100

14x14x14

Thùng carton 3 lớp Hộp

2400

15x12x10

Thùng carton 3 lớp Hộp

1600

16x9x5

Thùng carton 3 lớp Hộp

1600

16x12x6

Thùng carton 3 lớp Hộp

1700

18x10x5

Thùng carton 3 lớp Hộp

1700

18x10x8

Thùng carton 3 lớp Hộp

1600

20x8x8

Thùng carton 3 lớp Hộp

1600

25x11x11

Thùng carton 3 lớp Hộp

2700

20x14x14

Thùng carton 3 lớp Hộp

2900

20x15x10

Thùng carton 3 lớp Hộp

2300

20x16x6

Thùng carton 3 lớp Hộp

2600

20×16.5×10.5

Thùng carton 3 lớp Hộp

2400

20x20x15

Thùng carton 3 lớp Hộp

3500

24x22x15

Thùng carton 3 lớp Hộp

5100

25x10x4

Thùng carton 3 lớp Hộp

1700

25x15x10

Thùng carton 3 lớp Hộp

3000

25x22x20

Thùng carton 3 lớp Hộp

4900

28x25x12

Thùng carton 3 lớp Hộp

6100

30x20x10

Thùng carton 3 lớp Hộp

3700

30x25x20

Thùng carton 3 lớp Hộp

6100

30x20x7

Thùng carton 3 lớp Hộp

4300

30x24x6

Thùng carton 3 lớp Hộp

5200

30x30x16

Thùng carton 3 lớp Hộp

8400

30×16.5×10.5

Thùng carton 3 lớp Hộp

3700

30x15x10

Thùng carton 3 lớp Hộp

3200

30x12x10

Thùng carton 3 lớp Hộp

2900

30x25x10

Thùng carton 3 lớp Hộp

5400

30x25x17

Thùng carton 3 lớp Hộp

6500

30x14x10

Thùng 3 lớp Hộp

3200

30×11.5×7

Thùng carton 3 lớp Hộp

2400

32x26x22

Thùng carton 3 lớp Hộp

8200

32x22x12

Thùng carton 3 lớp Hộp

4300

34x28x18

Thùng carton 3 lớp Hộp

8100

35x35x20

Thùng carton 3 lớp

Hộp

9600

35x25x15

Thùng carton 3 lớp Hộp

6200

35x7x7

Thùng carton 3 lớp Hộp

2600

36x12x12

Thùng carton 3 lớp Hộp

3400

36x28x24

Thùng carton 3 lớp Hộp

9800

38x10x10

Thùng carton 3 lớp Hộp

2900

38x16x16

Thùng carton 3 lớp Hộp

5100

38x23x13

Thùng carton 3 lớp Hộp

7200

40x35x10

Thùng carton 3 lớp Hộp

8200

40x30x25

Thùng carton 3 lớp Hộp

9600

40x30x30

Thùng carton 3 lớp Hộp

10500

40x20x10

Thùng carton 3 lớp Hộp

6700

41x41x41

Thùng carton 3 lớp Hộp

27600

41×33.5×23

Thùng carton 3 lớp Hộp

19400

42x30x7

Thùng carton 3 lớp Hộp

6500

44.5×33.5×18

Thùng carton 3 lớp Hộp

18900

45x30x20

Thùng carton 3 lớp Hộp

9100

45x45x20

Thùng carton 3 lớp Hộp

14500

45x40x40

Thùng carton 5 lớp

Hộp

26200

46.5×7.5×5

Thùng carton 3 lớp Hộp

4900

50x40x30

Thùng carton 3 lớp Hộp

16600

55x18x46

Thùng carton 3 lớp Hộp

14500

55x20x7

Thùng carton 3 lớp Hộp

6200

55.5x22x5

Thùng carton 3 lớp Hộp

8700

59.5x52x7.5

Thùng carton 3 lớp Hộp

21600

60x50x25

Thùng carton 3 lớp Hộp

20300

60x50x50

Thùng carton 5 lớp

Hộp

38700

70x30x10

Thùng carton 3 lớp Hộp

9700

75x20x7

Thùng carton 3 lớp Hộp

7800

80x50x40

Thùng carton 5 lớp

Hộp

41700

22x6x20

Thùng carton 3 lớp Hộp

2800

70x22x8

Thùng carton 3 lớp Hộp 6300

15x12x3

Thùng carton 3 lớp Hộp 1400

20×11.5×7

Thùng carton 3 lớp Hộp 2300

59x36x28

Thùng carton 3 lớp Hộp 22100

25×16.5×10

Thùng carton 3 lớp Hộp 3300

63x20x14

Thùng carton 3 lớp Hộp 8400

30×16.5×20

Thùng carton 3 lớp Hộp 5800

8x8x4

Thùng carton 3 lớp Hộp 900

12x5x3

Thùng carton 3 lớp

Hộp

1100

16x12x11

Thùng carton 3 lớp

Hộp 2300

Source: https://suadieuhoa.edu.vn
Category : Blog

Alternate Text Gọi ngay